utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
kontakt
utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
 
 
  Utbildning - Inledning  
   
 
Du som tänker söka till Kulturcentrum Skåne!

Utskriftsvänlig information >

"KC - En av Sveriges bästa skolor"
 
 
   
   
   
  Kulturcentrum Skånes treåriga, eftergymnasiala kulturutbildning är en grundutbildning i musik, drama/teater och bild. Utbildningen bedrivs på heltid och riktar sig till personer med kognitiva eller intellektuella funktionsvarianter.Utbildningens mål är att stärka studenternas konstnärliga uttrycksförmåga, kommunikationsfärdigheter samt skapa förutsättningar för en långsiktig personlighetsutveckling. Syftet är att studenterna ska lära sig omforma och uttrycka sina tankar och känslor i dikt, berättelse, musik, bild eller något av alla de uttrycksmöjligheter vi har. Den konstnärliga kunskapsnivå som varje student erövrar menar vi kan utgöra grunden för dennes möjlighet att genom egen kraft driva sin konstnärliga utveckling vidare efter utbildningen. Utbildningens strävan är att detta för studenterna också kan leda till vidare utbildningsmöjligheter inom kultursektorn samt öppnar denna som en möjlig framtida arbetsmarknad.

Utbildningen står under statlig tillsyn med Myndigheten för yrkeshögskolan som tillsynsmyndighet.
Kulturcentrum Skånes treåriga utbildning är den enda i sitt slag i södra Sverige.Ämnen och innehåll
Vi arbetar ämnesöverskridande med musik, drama/teater och bild där de olika uttryckssätten kompletterar varandra. Dessa ämnen knyts samman med kulturspaning där studenterna tillsammans med handledare inventerar det breda utbud som kulturlivet erbjuder i form av studiebesök, konsertbesök med mera. Vi arbetar hela dagar med samma ämne för att kunna tränga in i arbetet och upprepa mycket. Sista dagen i veckan arbetar alla lärare och studenter tillsammans i en ämnesöverskridande storlektion.

Vi arbetar interaktivt, temainriktat, process och produktinriktat.

Pedagogisk dokumentation och reflektion har en självklar plats i lärandeprocessen vilket vi ser som en väg att synliggöra lärandet och uttrycksförmågan för studenterna. Genom utvecklingssamtal och kontinuerliga reflektioner sätter studenterna tillsammans med lärarna upp individuella, realistiska och utmanande mål.

Kulturcentrum Skåne är en levande social och kulturell mötesplats som vill stimulera studenternas förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell och social mångfald. Vi samarbetar därför kontinuerligt med gästlärare från hela världen som kompletterar den kompetens som finns på Kulturcentrum Skåne.

Studenterna deltar också i arbetet med att utveckla kontakter med andra kulturutbildningar, föreningsliv och kulturinstitutioner.

Varje årskurs avslutas med en föreställning där vi bjuder på det som gjorts under året.
  Lärarens roll
Att främja lärandet och det konstnärliga skapandet förutsätter en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp. Vi ser att både studenter och lärare är medkonstruktörer av kultur och kunskap.

Den pedagogiska verksamheten bör anpassas till varje student. Vi strävar efter att studenterna ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Lärarens förmåga att förstå och samspela med studenterna är viktig så att de känner stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Detta anser vi är en förutsättning för att våga vara och uttrycka sig själv och våga ha en åsikt som kan vara olik en annans. Vi ser lärarens roll som handledande och stödjande till skillnad från styrande och vårdande.

Kulturcentrum Skånes lärare arbetar i team och har schemalagd tid för gemensam lärarreflektion.
Konstnärliga processer
Konstnärliga ämnen är djupt förankrade i människan och genomsyrar i rika och varierande former alla kulturer. De förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och omedelbart sätt. De påverkar individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer och är ett viktigt redskap för bearbetning av medvetna och omedvetna intryck samt för gestaltning och förmedling av idéer och tankar. Kunskaper i konstnärliga ämnen bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten både psykiskt, socialt, kognitivt och emotionellt.

Konstnärliga ämnen är ett gränsöverskridande språk som främjar förståelse och tolerans samt underlättar integration och samverkan i samhället.

Att se sambanden mellan sig själv och det man gör; musik-dans-konst-människa-värld uppfattar vi som en ekologisk helhet. Som individ står man mitt i en sinnesupplevelse, en totalupplevelse för att finna balans och harmoni.

Människan omfattar så otroligt mycket mer än det rent logiskt-intellektuella. Kulturcentrum Skåne vill framhålla vikten av människans estetisk-musikalisk-konstnärliga kompetens för lärande- och mognadsprocesser.

Musik, dans, rörelse, bilduttryck, drama, teater ser vi som entrénycklar till vårt inre liv och förståelse för världen.

I det konstnärliga och lustfyllda skapandet och lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att lösa problem. Studenterna kan i den skapande processen få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.


 
   
  Formell info
Kulturcentrum har regionalt upptagningsområde.
C-uppsats om lärarreflektion (pdf)>
Essä - Spräng gränserna - jag anar något vackert där inne (pdf)>
 
 
Besöksadress: Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8, 226 60 Lund, Vägbeskrivning >
Postadress: Kulturcentrum Skåne, Box 1237, 221 05 Lund, Mobil: 0738 - 000 119
Webbsidan uppdaterad 2021-02-07