utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
kontakt
 
  Om oss / Historik  
   
  Kreativitet och utveckling på individens villkor
Kulturcentrum Skåne är ett utåtriktat regionalt centrum för musik teater och konst. Vi är en ideell förening som drivs med stöd av anslag från Lunds kommun. Till vårt hus i Lund kommer människor för att teckna och måla, musicera, spela teater eller mötas kring något av våra kulturprojekt. Vi har aktiviteter för personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning i alla åldrar och våra pedagoger har både konstnärlig och pedagogisk kompetens. Vår övertygelse är att personer med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter har mycket att tillföra kulturlivet och att konstnärligt skapande befrämjar kreativitet och utveckling hos var och en.Verksamhet
Kulturcentrum Skåne består av en arbetsplats, en öppen verksamhet samt en eftergymnasial treårig kulturutbildning.

Öppen verksamhet
Den öppna verksamheten riktar sig till alla åldrar. Här finns undervisning i musik, drama och bild. Verksamheten bedrivs som kurser och workshops, i större och mindre grupper eller som enskild undervisning.I den öppna verksamheten arrangeras även offentliga gästspel i form av konserter/föreställningar med utomstående, professionella artister. Ambitionen är att locka publik både från allmänheten samt från de som är verksamma på Kulturcentrum Skåne. På så sätt skapar vi en naturlig kulturell mötesplats i konsert- och teatersammanhang.


Utbildning
Kulturcentrum Skånes treåriga, eftergymnasiala kulturutbildning är på heltid och riktar sig till personer med lindrig intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning.

Utbildningens mål är att styrka studenternas konstnärliga uttrycksförmåga, kommunikationsfärdigheter samt skapa förutsättningar för en långsiktig personlighetsutveckling. Syftet är att studenterna ska lära sig omforma och uttrycka sina tankar och känslor i dikt, berättelse, musik, bild eller andra ickeverbala uttrycksformer. Detta menar vi kan utgöra grunden för ett livslångt kreativt/konstnärligt skapande.

Utbildningen strävar efter att ge studenterna en kunskapsnivå som leder till vidare utbildningsmöjligheter inom kultursektorn samt öppnar denna som en möjlig framtida arbetsmarknad.

Vi arbetar ämnesöverskridande med musik, teater/drama och bild. Dessa ämnen knyts samman medkulturspaning där studenterna tillsammans med handledare inventerar det breda utbud som kulturlivet erbjuder i form av studiebesök, konsertbesök med mera. Pedagogisk dokumentation och reflektion har en självklar plats i lärandeprocessen vilket vi ser som en väg att synliggöra lärandet för studenten.

Utbildningen är efter beslut av Skolverket år 2003 en kompletterande utbildning och står under statlig tillsyn med Myndigheten för yrkeshögskolan som tillsynsmyndighet.
Kulturcentrum Skånes kompletterande utbildning är den enda i sitt slag i södra Sverige.
  Tankar kring vårt arbete
Kulturcentrum Skåne är en levande social och kulturell mötesplats. Här vill vi stimulera människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell och social mångfald.Vår drivkraft är lust, skapande och konstnärlighet.

Vi har en jämlik människosyn där alla deltar på sina egna villkor.

Vi söker det vi är bra på, utvecklar detta och lär genom att göra; Learning by doing.

Vårt förhållningssätt är att alla, det vill säga studenter, deltagare, pedagoger och annan personal är medkonstruktörer av kultur och kunskap.Vår filosofi kring vårt arbete bygger på att vi ser vår roll som föränderlig och i ständig utveckling. Samtidigt har vi klart formulerade mål med vårt arbete där alla delar av vår verksamhet genomsyras av väl utarbetad och dynamisk pedagogik. En viktig del av den processen är att ge tid för eftertanke och reflektion. Dokumentation är ett självklart arbetsredskap i vårt reflektionsarbete.

Vi är utåtriktade och skapar därför kontinuerligt möten med en publik genom egenproducerade utställningar, musikprogram, teaterföreställningar med mera. I dessa möten bestämmer aktörerna vilken bild de vill förmedla av sig själva.


Tidigare samarbeten
Kulturcentrum Skåne arbetar aktivt för att skapa nationella och internationella samverkansformer. För närvarande ingår vi bland annat i projekt som:

"Det globala klassrummet" - ett internationellt nätverk för pedagogiska utvecklingsprojekt i förhållande till skola och kultur.

"Samarbete med Litauen" - ett pedagogiskt projekt med ett barnhem för funktionshindrade i Vilnius.

Vi hade fullt partnerskap i EU-projektet: CARE HERE (Creating Aesthetically Resonant Environments for the Handicapped, Elderly and Rehabilitation) som avslutades hösten 2002. Projektets mål var att utveckla en ny teknik som genom auditiv och visuell stimulans skapar motivation för regelbunden träning av bl a muskelkontroll.

Kulturcentrum Skånes pedagogiska verksamhet har väckt intresse och nyfikenhet och är också föremål för täta studiebesök. Genom dessa besök bygger vi nätverk med bland andra utbildningsledare, lärare, specialpedagoger, kulturskolor och tjänstemän från traditionell omsorgsverksamhet.

I alla dessa möten utbyter vi erfarenheter med forskare och pedagoger i och utanför Sverige och förvärvar kunskaper som är viktiga för en kvalitativ utveckling av vår pedagogiska verksamhet.

Kulturcentrum Skånes långsiktiga mål är att skapa ett forskningsbaserat kunskapscentrum.


Reflektion - Ett verktyg för förändring och utveckling i lärandepraxis.
C-uppsats av Christel Nilsson Ringdahl.
Ladda hem och läs>
 
 
Besöksadress: Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8, 226 60 Lund, Vägbeskrivning >
Postadress: Kulturcentrum Skåne, Box 1237, 221 05 Lund, Mobil: 0738 - 000 119
Webbsidan uppdaterad 2021-02-07