utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
kontakt
 
  Om oss / Historik  
   
  Augusti 1995   En idéskiss till utbildningsdelen läggs fram. Projektet har ännu inget namn men arbetsnamnet “kulturcentrum” används i olika sammanhang.  
   
  September 1995 - Våren 1996   En arbetsgrupp bildas. Gruppen består av Kulturcentrum Skånes nuvarande ledningsgrupp, dåvarande skoldirektören i Lunds kommun, rektorn för gymnasiesärskolan i Lund, utbildningsnämndens ordförande i Lund, socialdirektören i Lund, omsorgschefen i Lund, kulturchefen i Malmöhus läns landsting, en representant för Malmöhus läns utvecklingsnämnd, enhetschefen på Arbetsmarknadsinstitutet Syd i Malmö och två representanter för olika folkhögskolor i regionen.

Gruppens uppgift är att granska och kommentera det utbildningsförslag som ledningsgruppen presenterat samt de efterföljande skisserna och idéerna på ett regionalt kulturcentrum.

Huvudmannaskapet för verksamheten utreds av arbetsgruppen. Gruppen konstaterar att en eftergymnasial utbildning ligger utanför det offentliga skolväsendet och därmed utanför skollagens tillämpningsområde. P g a detta kan arbetsgruppen inte se någon självklar offentlig huvudman på kommunal nivå för projektet ”Kulturcentrum” eftersom skollagen inte ålägger kommuner att tillhandahålla utbildningar på eftergymnasial nivå.

Projektet ”Kulturcentrum” döps formellt till Kulturcentrum Skåne.
 
   
  April 1996   Kulturcentrum Skåne, ideell förening bildas.  
   
  Maj 1996   Förslaget till ett regionalt kulturcentrum presenteras. Förslaget innehåller tre olika verksamhetsområden:

en 3-årig eftergymnasial kulturutbildning i musik, teater och bild som riktar sig till studenter med lindrig utvecklingsstörning.

en kulturarbetsplats med en konstnärlig enhet (teater med scen och salong), en multimediaverkstad, en syateljé, en snickarverkstad och en konstateljé.

en öppen verksamhet med kulturella förtecken.

Uppbyggnadsarbetet indelas i två 3-årsetapper, varav den första omfattas av utbildningen och den öppna verksamheten.
 
   
  April 1997   En strategi kring finansieringsfrågan är framtagen som går ut på att initiera en ekonomisk samverkansform mellan stat, kommun och landsting kring uppbyggnadsarbetet. Bidragsansökningar skickas till:

Landstingsstyrelsen Malmöhus län.

Kommunstyrelsen Lunds Kommun.

Allmänna Arvsfonden.

Fonder.

Stiftelser.
 
   
  Oktober 1997   Allmänna arvsfonden meddelar att de ställer sig positiva till vår ansökan. Beslut väntas först under 1998.  
   
  November 1997   Beslut - Lunds kommun tar ett positivt beslut och går in som en av de större bidragsinstanserna.  
   
  Juni 1998   Beslut - Allmänna arvsfonden beslutar att stödja uppbyggnadsarbetet.  
   
  Oktober 1998   Ansökan om förprojektering av ett regionalt kulturcentrum skickas till Länsarbetsnämnden.  
   
  November 1999   Beslut - Region Skåne beslutar att gå in i uppbyggnadsarbetet och blir därmed Kulturcentrum Skånes huvudfinansiär.  
   
  December 1999   Region Skånes beslut att stödja kulturcentrum Skånes eftergymnasiala kulturutbildning för studenter med utvecklingsstörning överklagas av en privatperson till Länsrätten.

Projektstarten förskjuts på obestämd tid.
 
   
  Mars 2000   Beslut – Länsarbetsnämnden beslutar anslå medel till en förprojektering av ett regionalt kulturcentrum för personer med utvecklingsstörning.

Förprojekteringen pågår under hösten 2000.
 
   
  April 2000   Länsrätten avslår överklagandet.  
   
  Maj 2000   Länsrättens beslut överklagas till Kammarrätten.  
   
  Juni 2000   Region Skåne beslutar att verkställa sitt beslut och går in som huvudfinansiär av Kulturcentrum Skånes eftergymnasiala kultutbildning för personer med utvecklingsstörning.

Utbildningsstarten planeras ske under 2001.
 
   
  Augusti 2000   Privatpersonen överklagar Kammarrättens beslut till Regeringsrätten.  
   
  November 2000   Hyresavtal undertecknas för den fastighet där verksamheten kommer att bedrivas.  
   
  Våren 2001   Lokaler till utbildningen börjar iordningställas och anpassas efter verksamhetens behov.
Intagningar till utbildningen.
 
   
  September 2001   Utbildningsstart för 15 studenter med lindrig utvecklingsstörning från regionen.  
   
  December 2002   Skolverket bedömer Kulturcentrum Skånes utbildning vara värdefull ur nationell synpunkt och beslutar att ställa den under statlig tillsyn.

Utbildningen blir även studiemedelsberättigande för studenterna som nu kan studera på lika villkor som alla andra studerande vid andra utbildningar på eftergymnasial nivå.
 
   
  Januari 2003   Region Skånes beslut att stödja vår verksamhet för funktionshindrade överklagades ända till Regeringsrätten men i januari 2003 avslutar Regeringsrätten den långdragna rättsliga striden genom att avslå den överklagandes begäran om prövningstillstånd.  
 
 
Besöksadress: Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8, 226 60 Lund, Vägbeskrivning >
Postadress: Kulturcentrum Skåne, Box 1237, 221 05 Lund, Telefon: 046 - 32 08 62
Webbsidan uppdaterad 2017-04-29